لوله اسپیرال هوا

پروژه درمان یاب دارو

تولید کانال های هوای گالوانیزه اسپیرال و اتصالات کانال اسپیرال

داروسازی کیمیا زیست پارسیان

تولید صنعتی کانال های گالوانیزه اسپیرال و کانال های گالوانیزه چهارگوش به همراه نصب

کانال های گرد

نمایشگاه بین المللی اصفهان

تولید کانال های هوای اسپیرال به همراه نصب کانال ها در ارتفاع حدود 17متر

کانال هوای گرد

داروسازی تریتا هزاره سوم

تولید صنعتی و نصب انواع کانال های گالوانیزه صنعتی چهارگوش و اسپیرال

دمپر کانال گرد

مکمل دارویی شاری

تولید کانال های انتقال هوای اسپیرال و اتصالات مربوط به آن

زانویی_کانال_گرد

داروسازی کیانا درمان

ساخت و نصب کانال های هوای اسپیرال

داروسازی یاس کبود کاشان

تولید و نصب کانال های انتقال هوای چهارگوش پیش ساخته

کانال هوای گالوانیزه

کلین روم دایا الکترونیک

ساخت و نصب کانال های انتقال هوای اسپیرال و چهارگوش

کانال هوای صنعتی

داروسازی دارلان دارو

تولید کانال های گالوانیزه چهارگوش ماشینی

پروژه فولاد غرب آسیا

اجرای عملیات ساخت و نصب کانال های چهارگوش با فلنج یکپارچه TDF

ورزشگاه علامه طباطبایی تهران

تولید کانال های انتقال هوای گالوانیزه اسپیرال گرد

داروسازی هنام فارمد

تامین ورق، ساخت و نصب کانال های چهارگوش و کانال های اسپیرال

پروژه داروسازی رویان دارو

عملیات ساخت کانال های اسپیرال به همراه اتصالات مربوطه

پروژه داروسازی ارس بازار

عملیات ساخت و نصب کانال های چهارگوش و اسپیرال TDF

کلین روم داروسازی سلطانی

عملیات ساخت کانال های چهارگوش با فلنج سرخود

کانال هوای گالوانیزه گرد

شرکت داروسازی باریج اسانس

عملیات طراحی، ساخت و نصب کانال های هوای اسپیرال

پروژه داروسازی کاسپین

تولید کانال های اسپیرال گالوانیزه و اتصالات مربوطه

پروژه داروسازی نوآرژن

ساخت کانال هوای گالوانیزه چهارگوش

بیمارستان علی اصغر (ع)

ساخت کانال گالوانیزه اسپیرال

داروسازی خوارزمی

ساخت و نصب کانال گالوانیزه چهارگوش صنعتی

داروسازی نیک پایا کارن فارمد

ساخت کانال های انتقال هوای چهارگوش پیش ساخته

TOP