پروژه تجاری مسکونی کیهان

باز طراحی، ساخت و نصب توسط شرکت کیان فارمد آراد انجام پذیرفته است .
کارفرما: جناب آقای مهندس رسولیان
محل پروژه: تهران ، سهره وردی

پروژه اداری مسکونی قلهک

طراحی ، ساخت و نصب
کارفرما :جناب آقای مهندس کرباسیان
محل پروژه: تهران ، قلهک

کارخانه داروسازی نو آرژن

ساخت و نصب

کارخانه داروسازی دارلان دارو

ساخت

بیمارستان حضرت علی اصغر

ساخت

شرکت کروز

کارخانه داروسازی یاس کبود کاشان

باز طراحی ، ساخت و نصب کاتال های این کارخانه که تولید ککنده دارو های گیاهی نیز می شد توسط شرکت کیان فارمد آراد انجام پذیرفته است .

کارفرما: شرکت آرمان پیروز ایرانیان
محل پروژه : کاشان شهرک صنعتی مالک استر

کارخانه شرکت  افزودنی‌ها

طراحی سیستم جمع آوری گرد و غبار ، ساخت و نصب هود های صنعتی این کارخانه توسز متخصصین امر در شرکت کیان فارمد آراد انجام پذیرفته است.

کارفرما: شرکت افزودنیها
محل پروژه : قزوین ، شهرک صنعتی لیا

TOP